1.KONU:
1.1 Bu ?artname mutfaklarda yang?n riskinin y?ksek oldu?u; bacalar,davlumbazlar filtreler,ocaklar,kuzineler,?zgaralar ve benzeri di?er pi?irme elemanlar?n?n bulundu?u b?lgelerdeki muhtemel bir yang?n? otomatik olarak alg?layarak s?nd?rebilecek,paket tip yang?n s?nd?rme sistemine ait teknik ?zellikleri ifade eder.
2.KAPSAM:
2.1 Bu ?artname mutfak tipi davlumbaz sistemlerinde kullan?lan s?nd?r?c? kimyasal s?v?,s?nd?r?c? depolama t?pleri,alg?lama ve mekanik bo?altma d?zene?i,bo?altma nozullar? ve di?er yard?mc? ekipmanlara ait tasar?m malzeme ve montaj bilgilerini kapsar.
3.GENEL ?ZELL?KLER:
3.1 Her sistem kendi i?inde bir b?t?n olup ?zellikli t?m elemanlar ayn? ?reticinin ?r?n? olacakt?r.
3.2 Mutfak tipi davlumbaz s?nd?rme sistem tasar?m?;?l?ekli olarak ?izimi yap?lm?? mutfak yerle?im plan? ?zerinden ilgili NFPA normlar? (96 ve 17A)ve UL300 standartlar? esas al?narak yap?lacakt?r.
3.3 Sistem davlumbaz i?indeki dedekt?rler vas?tas?yla otomatik olarak veya ka??? yoluna yerle?tirilecek elle ?ekme istasyonu ile herhangi bir yang?n an?nda devreye girerek bo?ald??? ortama zarar vermeyen s?v? kimyasal s?nd?r?c? malzemeyi yang?n mahalline s?ratle bo?altarak yang?n? s?nd?recektir.
3.4 Sistemde kullan?lan ekipmanlar?n t?m? UL 300 onayl? olacakt?r.Firma bu hususu teklif dosyas?nda belgeleyecektir.
3.5 Riskin s?z konusu oldu?u her cihaz grubu ve davlumbaz? i?in bir sistem uygulanacakt?r.

TEKN?K ?ZELL?KLER:
4.1TASARIM
4.1.1 Sistem tasar?m? idare taraf?ndan verilecek ?l?ekli olarak ?izimi yap?lm?? mutfak yerle?im plan? ?zerinden veya y?klenici firman?n yer ke?fi sonucu ??kartaca?? mutfak yerle?im plan?ndan ilgili NFPA normlar? (96 ve 17A)ve UL 300 standartlar? esas al?narak yap?lacakt?r.
4.1.2 Firma proje ??z?mlerini tasar?ma esas kriterlerini hesap y?ntemlerini ilgili standartlar?n ilgili maddelerine at?f yaparak ?l?ekli ?izimleri ile birlikte teklif dosyas?nda idereye sunacakt?r.

4.2 MALZEMELER
4.2.1 S?nd?r?c? kimyasal s?v?: D???k Ph derecesine sahip potasyum bazl? bu nedenle bo?ald??? ortama zarar vermeyen ya?l? ortam yang?nlar?n? ?ok k?sa s?rede bast?racak ve s?nd?recek nitelikte s?v? kimyasal bir ??zelti olacakt?r.Ait oldu?u ebattaki bir t?p? tam dolduracak miktardaki s?v? s?nd?r?c? plastik bidonlarda ta??nmaya haz?r olacakt?r.S?nd?r?c?n?n raf ?mr? 10 y?ldan az olmayacakt?r.
4.2.2 S?nd?r?c? kimyasal s?v? depolama t?p? : S?nd?r?c? t?pler paslanmaz ?elik malzemeden mam?l olacakt?r.20C DE 175 PSL ?al??ma bas?nc?na uygun olarak kuru nitrojen ile bas?n?land?r?lacakt?r.S?nd?r?c? t?pler s?rekli bas?n?l? tip olacak ?zerinde kontrol? kolay olan bir manometre bulunacakt?r.Bu manometre sayesinde t?p?n ?al???r durumda olup olmad??? heran izlenebilecektir.S?nd?r?c? t?p ?zerindeki vanalar prin? ten malzemeden mam?l olacakt?r.T?pler RAL 3000 k?rm?z? renkle boyanm?? olacakt?r.
4.2.3 Mekanik bo?altma d?zene?i:Mekanik bo?altma d?zene?i paslanmaz ?elik ?n y?z?nde vidalarla sabitlenen kapa?? bulunan bir kutu i?erisinde,yayl?,mekanik veya pn?matik olarak s?nd?r?c? t?pe itici gaz? yollayabilecek nitelikte olacakt?r.D?zene?in kapa??nda sistemin durumunu (haz?r/aktive olmu?) g?steren g?stergesi bulunacakt?r.Sistemin elle bo?alt?lmas?n? sa?layan normal ko?ulda ?zerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek ?al??mas? engellenen manuel patlatma pimi olacakt?r.
4.2.4 Bo?altma nozulu:Kullan?lan her tip nozul restorant sistemi ?zel uygulamalar? i?in test edilmi? ve onaylanm?? olacakt?r.Nozulun kendisi pirin? veya krom kaplama olacakt?r.Nozulun p?sk?rt?c? k?sm? krom kaplama ?zerine nozul tipi ve ak?? oran? yaz?l? olacakt?r.Nozulun t?kanmas?n? ?nleyen pislik tutucusu bulunmaktad?r.Ayr?ca her bir nozulun bo?alma an?nda a??lan plastik kapa?? olacakt?r.
4.2.5 Alg?lama sistemi:Davlumbaz i?inde veya ocak ?zerinde herhangi bir yang?n olmas? halinde olu?acak ?s?y? alg?layarak eriyip kopabilen metal sigortal? dedekt?r (182c de aktifle?en se?ilecek)bulunacakt?r.Dedekt?r le mekanik bo?altma mekanizmas? aras?nda ba?l? vaziyette ve gergin ?ekilde bulunan yekpare ?elik malzemeden mam?l alg?lama teli olacakt?r.
Sistemin ?al??ma prensibi:Yang?n esnas?ndaki y?ksek ?s?dan dolay? 182C DE metal sigortal? dedekt?r eriyerek kopacak alg?lama teli gev?eyecek bu sayede mekanik bo?altma mekanizmas? tetiklenmi? olacakt?r.
4.2.6 Bo?altma hatt?:bo?altma hatt?nda diki?siz paslanmaz ?elik boru kullan?lacakt?r.Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullan?lmayacakt?r.Borular b?k?lmeyecek ba?lant?larda ve d?n??lerde mutlak surette fittings kullan?lacakt?r.S?zd?rmazl?k i?in teflon sarg?dan yararlan?lacakt?r.Borular?n d?? y?zeyi ve ba?lant? a??zlar? kir,ya? ve pastan ar?nd?r?lm?? olacakt?r.Borular sars?nt? ve darbelere dayanabilecek bir ?ekilde sabitlenecektir.
4.2.7 Elle ?ekme istasyonu:Bo?altma d?zene?inden ??kan alg?lama teli hatt? ile ayr? ?zellikte bir hat i?inden ge?en alg?lama teli bu mekanizmaya ba?lanacak ve elle ?ekildi?inde telin gerilmesiyle d?zenek harekete ge?irilebilecektir.
4.2.8 Kontak anahtar?:Bo?altma d?zene?i i?ine yerle?tirilen mevcut alarm sistemine sinyal g?ndermek elektrikli ocaklar?n ve di?er elektrikle ?al??an cihazlar? ve sistemleri kapatmak veya a?mak i?in kullan?lacak tek ??k?? kontak anahtar? bulunacakt?r.

5.E??T?M
5.1 Y?klenici firma idarenin tespit edece?i say?da personele mutfak tipi davlumbaz s?nd?rme sistemleri ile ilgili olarak teorik ve uygulamal? 1 g?n s?re ile ?cretsiz e?itim verecektir.
5.2 E?itimin s?resi idarenin uygun g?rmesi durumunda uzat?labilecektir.

6.KULLANMA KLAVUZU
6.1 Y?klenici firma kullanma ile ilgili katalog talimat vb bilgileri i?eren dok?manlar? 3 n?sha ve T?rk?e olarak idareye teslim edecektir.

7.GARANT?
7.1 Mutfak tipi davlumbaz s?nd?rme sistemleri ?retim ve montaj hatalar?na kar?? en az 2 y?l garanti alt?nda olacakt?r.Firma bununla ilgili t?m evraklar?n? d?zenleyerek idareye teslim edecektir.

8.SERV?S VE YEDEK PAR?A
8.1 Mutfak tipi davlumbaz s?nd?rme sistemlerinin her t?rl? bak?m ve onar?m? ve servis i?lerini y?r?tebilmek amac? ile en az 1 adet yetkili teknik servisi bulunacak ve y?klenici firma teklifinde bu hususu belgeleyecektir.
8.2 Y?klenici firma yedek par?a temini ve teknik servis hizmeti sa?lamaya y?nelik en az 10 y?ll?k taah?t te bulunacakt?r.